Przejdź do treści
POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest firma Wojciech Walasiak Projektowanie, Poznań, ul. Saperska 77/2, 61-493 Poznań, NIP 7821734445, REGON: 631013793, e-mail: studio@walasiak.pl, zwana dalej Administratorem.

§ 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, poprawy jakości usług, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

§ 3. Podczas korzystania ze strony internetowej automatycznie zbierane są anonimowe dane, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne.

§ 4. Administrator korzysta z usługi Google Analytics zbierającej anonimowe informacje dotyczących ruchu internetowego, które służą wyłącznie analizie statystycznej. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze pisemnej umowy, przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

§ 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia złożenie zapytania i wysłania formularza. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

§ 6. Zgromadzone dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane dnie są udostępniane do Państw spoza EOG.
© wojciech walasiak projektowanie | 2023 | polityka prywatności
Wróć do spisu treści